Όροι χρήσης

Η Artantoniadis.gr είναι ένα  ηλεκτρονικόκατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου  καιεδρεύει στην  Ζαϊμη 12, τκ 10683, Αθήνα ,Ελλάδα.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα καιπεριηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθιόρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος artantoniadis.gr, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.artantoniadis.gr
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι ηπεραιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.artantoniadis.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Όροι της σύμβασης

Ισχύον Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο,ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο,τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, το Ν.2251.1994 ωςέχει μέχρι σήμερον τροποποιηθεί και ο καταναλωτής ρητώς δηλώνει ότι προ πάσηςτοποθετήσεως παραγγελίας του έλαβε γνώση των συγκεκριμένων διατάξεων καιαποδέχεται την τήρηση εκ μέρους του Artantoniadis.gr  των ανωτέρωνομοθετημάτων. Τυχόν αμφισβήτηση ή διαφορά που αφορά την παρούσα σύμβαση, καθοιονδήποτε, άμεσο ή έμμεσο τρόπο, ρητώς συμφωνείται ότι υπάγεται στηναποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Πάτρας.

 

1.      Η artantoniadis.gr διατηρεί το δικαίωμανα τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει την ιστοσελιδα και αναλαμβάνει τηνυποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από τηνιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

2.      Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
H artantoniadis.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και τηνεγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.artantoniadis.gr. , τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται, υπό την επιφύλαξη τυχόντεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψειακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

3.      Περιορισμός ευθύνης
Η artantoniadis.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές πουτυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός τωνπεριπτώσεων της παραγράφου 8. «Επιστροφή προϊόντος»).

Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης τωνεμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.artantoniadis.grουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλάεγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μηδιαθεσιμότητας τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.artantoniadis.gr παρέχει τοπεριεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τιςυπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σεκαμία περίπτωση το ηλεκτρονικό  κατάστημα artantoniadis.gr δεν φέρει ευθύνηγια τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόνζημία ( θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντακέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτουςαπό αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπουή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόνή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίεςή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4.      Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της  www.artantoniadis.grΌλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών,φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούνπνευματική ιδιοκτησία της artantoniadis.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικέςδιατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνώνσυμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή καιμηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση,δημιουργία παράγωγης εργασίας ή  παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τονπραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή,επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήσητου περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούςεπιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της artantoniadis.gr ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Ταονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την artantoniadis.gr.ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.artantoniadis.gr  ή/και τρίτα μέρησυμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναιαποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της artantoniadis.gr  ή/καιτου www.artantoniadis.gr  ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονταιαπό τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων καιβιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή καιέκθεση τους στην ιστοσελίδα www.artantoniadis.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστηματης artantoniadis.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασηή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

5. Ευθύνη Χρήστη
Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.artantoniadis.gr αποδέχονται ότι δεν θαχρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα της artantoniadis.gr για αποστολή,δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτεπεριεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό,συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίασητου απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ήάλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτετρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ήδιαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές καιεμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακώνσχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζειοποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικάδικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ήοποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί μεσκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό τηςλειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέληταπαραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεωναυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτεπεριεχόμενο που χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένωνσχετικά με άλλους χρήστες

6. Ασφάλεια
Η artantoniadis.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας τωνΠροσωπικών Σας Δεδομένων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιοσύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατήασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σαςστοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Σε κάθεπερίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της  artantoniadis.gr  με κανέναντρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τιςπληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στηδιάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τηνεκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται καιφυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του artantoniadis.gr και προκειμένου ναπαραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίαςμαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σαςζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονικήδιεύθυνση, κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στιςσελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του artantoniadis.gr,προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας τηςαντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτετρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασίααπό επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Τοηλεκτρονικό κατάστημα artantoniadis.gr  λειτουργεί σύμφωνα με τηνισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικάσας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσίατου artantoniadis.gr  τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτετρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στοηλεκτρονικό κατάστημα  artantoniadis.gr  χρησιμοποιούνται αποκλειστικάαπό αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη,προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία τουαρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές καιάλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθεφορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια τηςνομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης καιαντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997

5.      Αγορά Προϊόντων
Στα ράφια του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορείτε να βρείτε πολλα προϊόντακαι για  να διευκολύνουμε την αναζήτηση σας, έχουμε διαιρέσει τα προϊόνταμας σε κεντρικές κατηγορίες.Κάθε κατηγορία έχει και ένα δέντρο υποκατηγοριών,που εμφανίζεται  στο πάνω μέρος της οθόνης. Στην περίπτωση που ψάχνετε γιακάτι συγκεκριμένο, χρησιμοποιήστε την «Αναζήτηση», που θα σας οδηγήσει κατ’ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή σας. Το » artantoniadis.gr » κάνει κάθε δυνατήπροσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεταιγια τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί ναεξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή«ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.Για τηνασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετεότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με τηναγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του να επικοινωνήστε με τοκατάστημα  ή να αποστείλατε μας 
info@artantoniadis.gr

9. Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων
Δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το οποίο οκαταναλωτής έχει στη διάθεσή του προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για ναεπιστρέψει το προϊόν που αγόρασε - για οποιονδήποτε λόγο ακόμα και αναίτια καινα ζητήσει αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. Η προθεσμία αυτή ισχύει σε όλατα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα πουαγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους  α) σε όλες τιςπεριπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της artantoniadis.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας(λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένακατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π.) και β) σε όλες τις περιπτώσειςστις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ήποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση ταπροϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση χωρίς να έχουνχρησιμοποιηθεί, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίςφθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει τοπροϊόν (να συμφωνεί το ΙΜΕΙ ή Barcode) και να είναι σε άριστη κατάσταση. 

Να σημειωθεί ότι 
δεν είναι εφικτές αλλαγές σεμεταχειρισμένα προϊόντα.

 

Αντικαταβολή μέσω  Courier  
Η  χρέωση εξαρτάται  από τον όγκο και το βάρος που έχει το κάθεπροϊόν και επιβαρύνει τον  πελάτη.
Αποστολές γίνονται σε όλη την Ελλάδα.

Σημείωση: Οι  μεταφορές των προϊόντων πραγματοποιούνται από τις 09:00 έως τις 17:00 καθημερινά εκτός  Κυριακής.
Έμβασμα μέσω τράπεζας Κατά την παραγγελία σας μπορείτε να δείτε τον κατάλογοτων τραπεζικών λογαριασμών και εκεί μπορείτε να επιλέξετε ποιος σας διευκολύνειγια την κατάθεση του τελικού ποσού της παραγγελίας σας. Για την καλύτερηεξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε να δίνετε στην τράπεζα ως αιτιολογία τοΟνοματεπώνυμο σας και τον Αριθμό Παραγγελίας.

Τρόποι αποστολής
Όλες η παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.Ο πελάτης αρχικά διαλέγει ταπροϊόντα  που τον ενδιαφέρουν και στη συνέχεια επιλέγει το καλάθι αγοράς.Στο τέλος των αγορών του,  συμπληρώνει  την φόρμα με τα στοιχεία του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση ( e-mail ) για να λάβει μήνυμα για τηνεπιβεβαίωση της παραγγελίας και τον τρόπο πληρωμής. Όταν ολοκληρωθεί η παραγγελία έρχεται  αυτόματα, στην ηλεκτρονική  διεύθυνση  (e-mail ) που έχει επιλέξει ο πελάτης, μήνυμα με τη φόρμα παραγγελίας πουπεριέχει  την χρέωση του προϊόντος  μαζί με τα μεταφορικά. Σε δυο μετρεις εργάσιμες μέρες ο πελάτης θα έχει παραλάβει το προϊόν που έχειπαραγγείλει στο χώρο του.
Όλες η συναλλαγές γίνονται με τους εξής τρόπους:

Αντικαταβολή μέσω  Courier ή Μεταφορική εταιρία
Η χρέωση εξαρτάται  από τον όγκο και το βάρος που έχει το κάθε προϊόν καιεπιβαρύνει τον  πελάτη.

·